top of page

Stockholms världsunika skärgård är räddad.

Nedan kan du följa kampanjen och alla otroligt engagerade röster som hjälpte till att stoppa horsstensleden.

Horsstensleden stoppades!

Horsstensleden stoppades!
Sök videoklipp...
Horsstensleden stoppades!

Horsstensleden stoppades!

03:06
Spela video
Kan vi lita på Tomas Eneroth?

Kan vi lita på Tomas Eneroth?

02:50
Spela video
Stoppa Horsstensleden

Stoppa Horsstensleden

00:47
Spela video
Stoppa Horsstensleden

Stoppa Horsstensleden

01:00
Spela video
Bild på Stockholms skärgård

Initiativet Hela Skärgården, har bildats för att bidra till att vi tar ansvar för vår unika skärgård. Vår uppgift är att samla fakta, sprida kunskap om och bilda opinion mot miljöskadlig verksamhet i skärgården generellt och i ytterskärgården i synnerhet.

I höstas pågick planering för fullt av en ny farled genom Stockholms unikaste ytterskärgård i det tysta. Det miljömässigt förkastliga föreslaget var att spränga sig in i Stockholms skärgård för att större och fler passagerarfartyg skulle kunna komma in till Stockholm. Kortsiktigheten för den ekonomiska vinningens skull till priset av förstörelsen av ett potentiellt världsarv var mer än provocerande. En av de absolut sista vildmarkerna i Stockholms ytterskärgård riskerade att för evigt bli förstörd. Vi ville stoppa Horsstensleden.

Slam, modd och sten
Slam, modd och sten

Vårt motiv är att få igång åtgärder till skydd mot den miljöförstöring som nu pågår i det tysta, och växer i omfattning, så att värdefulla natur- och kulturmiljöer inte riskeras och förstörs oåterkalleligt.

press to zoom
Slam, modd och sten
Slam, modd och sten

Såhär kommer det se ut på havsbottnen i Skärgården när arbetet sker

press to zoom
Slam, modd och sten
Slam, modd och sten

Vårt motiv är att få igång åtgärder till skydd mot den miljöförstöring som nu pågår i det tysta, och växer i omfattning, så att värdefulla natur- och kulturmiljöer inte riskeras och förstörs oåterkalleligt.

press to zoom
1/2

Så här planerades Horsstensleden
att dras rakt igenom vår unika skärgård

Hur Horsstensleden ska dras i Stockholms skärgård

Leden var tänkt att sprängas in i ett område med mycket höga naturvärden med en betydande ekologisk funktion för denna del av skärgården. Undervattensmiljön vid Horssten bedöms att erbjuda de i särklass högsta naturvärdena med dess marina orörda miljö, som många fisk- och fågelarter är beroende av.

Fågelfaunan vid Horssten anses utgöra en av de finaste i hela Stockholms skärgård, med flera arter knutna till naturtyper som bedöms som ovanliga i Sverige och inom EU.  Förekomsten av öar, skär och grundområden skapar förutsättningar för mjukbottnar och unik möjlighet för vegetation att rota sig. Detta erbjuder en mycket ovanlig miljö i ytterskärgården, inte minst viktig för marina arters reproduktion och uppväxt. 

I juni fattade regeringen beslut om Horsstensleden. De, liksom vi, sa nej till en ny motorväg genom skärgården!  

En av de sista vildmarkerna i skärgården kunde 

blivit förstört för evigt.

Siluetter som protesterar
Kryssningsfartyg i Stockholms skärgård

Vi stoppade Horsstensleden!

Trafikverket och Regeringen planerade att bygga en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård – Horsstensleden. Leden syftade till att få fler kryssningsfartyg att angöra Stockholm och samtidigt öka antalet jättefartyg (330 meter långa) i Stockholm skärgård.

  

Projektet skulle inneburit enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerade att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. Detta speglade en mycket oroväckande utveckling och en total avsaknad av ett helhetsgrepp för att förvalta, vårda, och skydda vårt unika och potentiella världsarv.  Kortsiktiga ekonomiska intressen förlorade. 

Illustration av berg, sten och kobbar

2 000 000 ton

2 miljoner ton berg, sten och kobbar
skulle sprängas bort

 

För att anlägga Horsstensleden behövdes cirka 320 000 m3 berg sprängas och muddras i ytterskärgården. Utöver det skulle det tillkomma cirka 400 000 m3 berg i Sandhamnsledens inre del, Kanholmsfjärden-Trälhavet. Totalt skulle det innebära att cirka  2 miljoner ton berg behövde sprängas och forslas bort för att anlägga Horsstensleden anpassad för 330 meter långa jättefartyg. De omfattande sprängnings- och muddringsarbetena skulle ta minst 2-3 år att genomföra, på grund av de stora volymer massa som skulle hanteras.  

Miljöförstöring i Skärgården

En av de sista vildmarkerna i skärgården skulle blivit förstört för evigt.

 

En av de sista vildmarkerna i skärgården skulle blivit förstört för evigt. Området kring Horrsten samt Rödkobbsfjärden är helt unikt med sin marint orörda och av mänskligt påverkade aktiviteter. Såväl över som under vatten och helt unik inom hela EU. Ett potentiellt världsarv skulle gått förlorat för att ca 150 jättelika kryssningsfartyg skulle kunna tas sig in till Stockholms hamn varje år!

Kryssningsfartyg som tömmer latriner

500 000 000 SEK

Horsstensleden skulle kostat en halv miljard kronor och finansierats med skattemedel

 

Horsstensleden skulle kostat 500 miljoner kronor – finansierat med skattemedel. Horsstensleden skulle varit ett oerhört stort projekt och Trafikverket beräknade kostnaden för projektet till minst 292–543 miljoner kronor. Projektet skulle dessutom finansierats med våra gemensamma skattemedel och inneburit att andra viktiga infrastrukturprojekt skulle bortprioriterats.

Om Horsstensleden

 2 miljoner ton motsvarar ungefär en miljon nya Volvobilar. 

CTA

Vi stoppade Horsstensleden!

Tack för ditt bidrag!

© 2018 Hela Skärgården. Stoppa Horsstensleden är ett initiativ från Hela Skärgården. 

 

Initiativet Hela Skärgården, har bildats för att bidra till att vi tar ansvar för vår unika skärgård. Vår uppgift är att samla fakta, sprida kunskap om och bilda opinion mot miljöskadlig verksamhet i skärgården generellt och i ytterskärgården i synnerhet. På kort sikt är frågan direkt relaterad till den tunga fartygstrafiken men på lång sikt även verka för att skärgården i sin helhet blir ett världsarv. Vårt motiv är att få igång åtgärder till skydd mot den miljöförstöring som nu pågår i det tysta, och växer i omfattning, så att värdefulla natur- och kulturmiljöer inte riskeras och förstörs oåterkalleligt.

bottom of page