Vi bryr oss! 
Gör du?

Stoppa Horsstensleden!

Kryssningsfartyg som tömmer latriner

Trafikverket och Regeringen planerar att bygga en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård – Horsstensleden. Leden syftar till att få fler kryssningsfartyg att angöra Stockholm och samtidigt öka antalet jättefartyg (330 meter långa) i Stockholm skärgård.

  

Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. Detta speglar en mycket oroväckande utveckling och en total avsaknad av ett helhetsgrepp för att förvalta, vårda, och skydda vårt unika och potentiella världsarv.  Istället drivs kortsiktiga ekonomiska intressen för att öka tillgängligheten med ännu större fartyg genom Skärgården. 

Stoppa Horsstensleden!

2 miljoner ton berg, sten och kobbar
ska sprängas bort

 

För att anlägga Horsstensleden behöver cirka 320 000 m3 berg behöver sprängas och muddras i ytterskärgården. Utöver det tillkommer cirka 400 000 m3 berg i Sandhamnsledens inre del, Kanholmsfjärden-Trälhavet. Totalt innebär det att cirka  2 miljoner ton berg behöver sprängas och forslas bort för att anlägga Horsstensleden anpassad för 330 meter långa jättefartyg. De omfattande sprängnings- och muddringsarbetena kommer att ta minst 2-3 år att genomföra, på grund av de stora volymer massa som ska hanteras.  

En av de sista vildmarkerna i skärgården blir för evigt förstörd

 

En av de sista vildmarkerna i skärgården blir för evigt förstört. Området kring Horrsten samt Rödkobbsfjärden är helt unikt med sin marint orörda och av mänskligt påverkade aktiviteter. Såväl över som under vatten och helt unik inom hela EU. Ett potentiellt naturskyddsområde och Världsarv går förlorat för att ca 150 jättelika kryssningsfartyg ska kunna tas sig in till Stockholms hamn varje år!

Horsstensleden kommer att kosta en halv miljard kronor och finansieras med skattemedel

 

Horsstensleden kommer att kosta 500 miljoner kronor – finansierat med skattemedel. Horsstensleden är ett oerhört stort projekt och Trafikverket beräknar kostnaden för projektet till minst 292–543 miljoner kronor. Projektet finansieras med våra gemensamma skattemedel och innebär dessutom att andra viktiga infrastrukturprojekt måste bortprioriteras.

Illustration av berg, sten och kobbar

500 000 000 SEK

Miljöförstöring i Skärgården

2 000 000 ton

 
 

 2 miljoner ton motsvarar ungefär en miljon nya Volvobilar. 

© 2017 Hela Skärgården. Stoppa Horsstensleden är ett initiativ från Hela Skärgården. 

 

Initiativet Hela Skärgården, har bildats för att bidra till att vi tar ansvar för vår unika skärgård. Vår uppgift är att samla fakta, sprida kunskap om och bilda opinion mot miljöskadlig verksamhet i Skärgården generellt och i Ytterskärgården i synnerhet. På kort sikt är frågan direkt relaterad till den tunga fartygstrafiken men på lång sikt även verka för att Skärgården i sin helhet blir ett världsarv. Vårt motiv är att få igång åtgärder till skydd mot den miljöförstöring som nu pågår i det tysta, och växer i omfattning, så att värdefulla natur- och kulturmiljöer inte riskeras och förstörs oåterkalleligt.